ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ ႀကီးပြားတိုးတက္ခ်င္သူတုိင္းကို MDP Microfinance မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။

Posted in: Info.
Last Modified: April 26, 2019

Leave a reply

required